Skip to main content

Algemene voorwaarden en condities Passie voor Voeten | Hanny Huijbers Pedicure

Artikel 1.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. zorgvrager: een persoon met een hulpvraag op het gebied van voetzorg.
    zorgverlener: de professional die een voetbehandeling of onderzoek uitvoert binnen de competenties van Pedicure.

2.     De voorwaarden hebben betrekking op:

  • de geleverde diensten en producten geleverd door de zorgverlener, zoals vermeldt onder 1..
  • de betalingsvoorwaarden door zorgvrager aan Passie voor Voeten | Hanny Huijbers Pedicure voor geleverde diensten, producten of een consult.
  • de verplichting van de zorgvrager met betrekking tot het verstrekken van de juiste informatie aan de Pedicure m.b.t. het veilig uit kunnen voeren van behandelingen.
  • klacht en geschil.

Artikel 2.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Artikel 3.

Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken of niet tijdig geannuleerde afspraken wordt het tarief volledig in rekening gebracht. Indien een afspraak vanuit Passie voor Voeten | Hanny Huijbers Pedicure wordt geannuleerd of verplaatst wordt dat gezien als overmacht en kan de zorgvrager daar geen vergoeding voor claimen.

Artikel 4.

Annuleren of wijzigen kan op telefoonnummer 06 83 01 04 61, per voicemail of per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 5.

Betaling geschiedt contant of via de bankrekening. Indien u betaling wenst d.m.v. facturering dient de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Artikel 6.

Bij een niet tijdige betaling wordt er een 1ste herinneringsnota verstuurd. Hierna wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau en zullen er incassokosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7.

Indien de zorgvrager te laat is bepaalt de zorgverlener of behandeling nog mogelijk is of dat artikel 4 van kracht is.

Artikel 8.

De zorgvrager voorziet de Pedicure, vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk dan wel wenselijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk/ wenselijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De cliënt geeft medische veranderingen door aan de Pedicure, bijvoorbeeld chemotherapie, wijzigingen in medicatie of aandoeningen zoals diabetes.

Passie voor Voeten | Hanny Huijbers Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de Pedicure, is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Artikel 9.

Passie voor Voeten | Hanny Huijbers Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 10.

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk dan wel telefonisch worden gemeld aan Passie voor Voeten | Hanny Huijbers Pedicure.

Artikel 11.

Passie voor Voeten | Hanny Huijbers Pedicure dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Passie voor Voeten | Hanny Huijbers Pedicure de behandeling opnieuw gratis uitvoeren. Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting.

Als een behandeling geen gewenst resultaat oplevert is in geen geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling noch van een reductie.

Artikel 12.

Indien Passie voor Voeten | Hanny Huijbers Pedicure en de zorgvrager niet tot overeenstemming kunnen komen bij verschillen genoemd onder artikel 11. dan kan de zorgvrager het geschil conform de Wkkgz voorleggen aan een geschillencommissie.

Passie voor Voeten | Hanny Huijbers Pedicure is aangesloten bij de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. De zorgvrager kan met de geschillencommissie contact opnemen via de website www.degeschillencommissie.nl